DE ROZENKRANS

 

­

De rozenkrans bestaat uit 4 “rozenhoedjes” en een rozenhoedje bestaat uit 5 “tientjes” Een rozenhoedje is één keer de hele ketting bidden. Bij ieder ‘tientje’ van de rozenkrans overdenken we een ‘geheim’. Deze geheimen zijn momenten uit het leven van Jezus en Maria waarop Gods genade zichtbaar wordt.

 

De blijde geheimen:

 

1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.

2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.

3. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem.

4. Jezus wordt in de tempel opgedragen.

5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

 

­

De droevige geheimen:

 

1. Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader in de Hof van olijven.

2. Jezus wordt gegeseld.

3. Jezus wordt met doornen gekroond.

4. Jezus draagt Zijn kruis naar de berg van Calvarië.

5. Jezus sterft aan het kruis.

 

De glorievolle geheimen:

 

1. Jezus verrijst uit de doden.

2. Jezus stijgt op ten hemel.

3. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.

4. Maria wordt in de hemel opgenomen.

5. Maria wordt in de hemel gekroond

 

De geheimen van het licht:

 

1. De doop van Jezus in de Jordaan.

2. De zelfopenbaring van Jezus bij de bruiloft van Kana.

3. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering.

4. De wonderbaarlijke gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.

5. Jezus stelt de H. Eucharistie in

 

We beginnen bij het kruis en maken een kruisteken: In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Dan bidden we de Geloofsbelijdenis:

 

­

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest; De heilige katholieke Kerk, De gemeenschap van de heiligen, De vergeving van de zonden, De verrijzenis van het lichaam, En het eeuwig leven. Amen.

 

­

Bij de eerste losse kraal bidden we het Eer aan de Vader: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

Gevolgd door een Onze Vader:

 

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.

 

­

Op de volgende 3 kralen bidden we achtereenvolgens: Ik groet u, dochter van God de Vader.Gevolgd door een Wees gegroet: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik groet u, moeder van God de Zoon. Gevolgd door een Wees gegroet. Ik groet u, bruid van God de Heilige Geest. Gevolgd door een Wees gegroet.

 

­

Op de volgende losse kraal bidden we het Eer aan de Vader gevolgd door: De heilige namen van Jezus, Maria en Jozef zijn gezegend, van nu af tot in de eeuwigheid gevolgd door: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. O Maria, koningin van de vrede, bid voor ons.

 

­

Hierna volgt het eerste geheim. Op de navolgende tien kralen bidden we een Wees gegroet. Op de volgende kraal bidden we vervolgens weer zoals hierboven beschreven. Hierna volgt het tweede geheim van de desbetreffende reeks en zo verder….

­

Afsluitend maken we weer een kruisteken: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen

 

­­

­

HET KROONTJE VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID

 

We maken een kruisteken.

 

Op de eerste groep van drie kleine kralen bidden we vervolgens een Onze Vader op de eerste kraal, een Wees gegroet op de tweede kraal en een Geloofsbelijdenis op de derde kraal.

 

­

Vervolgens op de grote kralen van de rozenkrans: Eeuwige Vader, ik offer U op; het Lichaam en de Ziel van uw welbeminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Ter verzoening van onze zonden en die van de hele wereld.

­

En op de kleine kralen van de rozenkrans: Door het smartelijk lijden van uw Zoon, wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.

 

­

Aan het einde bidden we vervolgens drie keer: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, ontferm U over ons en over de hele wereld. O Bloed en Water die uit het hart van Jezus vloeiden als bron van Barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op U.

 

­

We sluiten af met een kruisteken.

 

 

GEBED TOT DE HEILIGE AARTSENGEL MICHAËL

 

Heilige aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd;

Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.

Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht doe gevoelen.

En gij, vorst der hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere verdorven geesten,

die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de Goddelijke kracht in de hel terug.

Amen

 

 

Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

 

Boodschap ontvangen op dinsdag 31 januari 2012

­

Deze boodschap werd gedurende de Eucharistische aanbidding na anderhalf uu aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid gegeven.

 

­

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart. Ik schep behagen in Mijn trouwe kinderen wier liefde voor Mij Mij zo’n vreugde bezorgt te midden van Mijn pijn. Zij zijn het licht dat Mij de kracht bezorgt die nodig is om Mijn strijdmacht te leiden.

 

Dezen, Mijn uitverkoren kinderen, geloven dat het louter hun geloof was dat hen tot Mij gebracht heeft. Wat zij niet beseffen, is dat Mijn Heilige Geest op hen neergedaald is, in het bijzonder op diegenen met een open hart, zodat zij zich konden aansluiten bij Mijn Restkerk op aarde.

 

Zij, Mijn geliefde volgelingen, die blijk geven van gehoorzaamheid, een vastberaden wil en zuivere liefde in hun hart, zullen het fundament zijn waarop Ik Mijn Kerk op aarde nu opnieuw zal opbouwen. Mijn strijdmacht zal, door hun liefde voor Mij, nu zeer bijzondere genaden krijgen. Ik verleen hen deze volle aflaat om hen in staat te stellen Mijn fakkel van vuur te dragen zodat zij de bekering kunnen verspreiden.

 

Dit geschenk van Mij zal hen in staat stellen om de waarheid over Mijn heilig woord uit te dragen opdat het overal waar ze komen de harten zal raken. Zij moeten gedurende zeven opeenvolgende dagen dit kruistochtgebed bidden en dan zullen zij het geschenk van een totale absolutie en de kracht van de Heilige Geest krijgen.

 

O mijn Jezus, U bent het licht van de wereld

U bent de vlam die alle zielen raakt

Uw barmhartigheid en liefde kennen geen grenzen

Wij zijn het offer, dat U gebracht hebt door Uw kruisdood, niet waardig

Toch weten wij dat Uw liefde voor ons groter is dan de liefde die wij voor U bezitten

Verleen ons, O Heer, de gave van nederigheid opdat wij Uw Nieuw Koninkrijk verdienen

Vervul ons met de Heilige Geest zodat we kunnen oprukken en Uw strijdmacht leiden

om de waarheid van Uw heilig woord te verkondigen en onze broeders en zusters

voor te bereiden op de glorie van Uw Tweede Komst op aarde.

Wij vereren U. Wij loven U. Wij bieden onszelf, onze zorgen, ons lijden aan als

een geschenk voor U om zielen te redden.

Wij houden van U, Jezus. Ontferm U over al Uw kinderen, waar ze ook zijn.

Amen

 

­

Ga heen in vrede, Mijn geliefde volgelingen, en denk eraan dat jullie liefde voor Mij Mijn Hart doet ontvlammen en Mijn Eeuwige Vader, Mijn gezegende Moeder, de engelen en al de heiligen in de Hemel grote vreugde bezorgt.

 

Ik houd van jullie allemaal. Ik wacht op het moment dat Ik eenieder van jullie in Mijn armen zal sluiten zodat jullie de vrede, liefde en vreugde zullen vinden waarop jullie je hele leven op aarde gewacht hebben.

 

­

Jullie geliefde Jezus

 

­

Alle boodschappen en kruistochtgebeden kunt u vinden op http://www.dewaarschuwing.be

als u een rozenkrans wenst te ontvangen kunt u het contactformulier invullen.